AMAF -sarjan vertaisarviointiprosessi

Kaikki AMAF-sarjassa julkaistavat kirjoitukset käyvät läpi vertaisarvioinnin. Väitöskirjojen hyväksyminen julkaistavaksi perustuu yliopistojen asettamaan arviointiprosessiin ja väitöskirjasta annettuihin lausuntoihin. Väitöskirjoja ei varusteta TSV:n vertaisarviointitunnuksella. Muiden kuin väitöskirjojen osalta AMAF-sarjassa käytetään vertaisarviointina kahden asiantuntijan sokkoarviointia. Muut kuin väitöskirjat saavat onnistuneen arviointiprosessin jälkeen TSV:n vertaisarviointitunnuksen.

Julkaisuehdotusten käsittely ja julkaisemisesta päättäminen

Vertaisarvioitaviksi tarjottavat julkaisuehdotukset toimitetaan AMAF-sarjan päätoimittajalle, jonka yhteystiedot löytyvät seuran verkkosivuilta http://www.skas.fi/etusivu/amaf-sarja/. Julkaistavaksi tarjotut tekstit käsittelee sarjan päätoimittaja yhdessä seuran hallituksen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa alustavaa arviointia käsikirjoituksen sopivuudesta sarjan julkaisuohjelmaan ja päättämistä vertaisarviointiprosessin aloittamisesta. Julkaisuehdotuksen tekijälle ilmoitetaan vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä tai julkaisuehdotuksen hylkäämisestä. Kielteisessä tapauksessa käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle perusteiden kera.

Asiantuntijalausunnot

Varsinainen vertaisarviointiprosessi käynnistyy, kun AMAF-sarjan päätoimittaja ja kutakin julkaisua varten erikseen koottu toimituskunta pyytävät lausunnot vertaisarviointiprosessiin hyväksytyn käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä. Sarjan toimituskunta (editorial board) ei osallistu vertaisarviointiin, vaan toimii toimituksen apuna arvioimassa käsikirjoituksia ja miettimässä sopivia vertaisarvioitsijoita.

Vertaisarviointi suoritetaan kokonaisuudessaan anonyymisti (ns. double-blind review). Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita tieteenalan asiantuntijoita. Arvioijana ei voi toimia henkilö, joka on käsikirjoituksen kirjoittajan/kirjoittajien lähisukulainen tai joka toimii kirjoittajan/kirjoittajien esimiehenä, alaisena tai työn ohjaajana tai jolla on ollut yhteisiä julkaisuja kirjoittajan/kirjoittajien kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana.

Arviointiprosessissa arvioidaan aineiston kattavuutta, teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta, sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla. Kukin arvioija esittää joko julkaisuehdotuksen hylkäämistä tai sen hyväksymistä sellaisenaan tai määrätyin muutoksin seuraavaa asteikkoa käyttäen:

  1. Käsikirjoitus on julkaistavissa sellaisenaan
  2. Käsikirjoitus on hyväksyttävissä, jos siihen tehdään esitetyt muutokset ja korjaukset
  3. Käsikirjoitus suositellaan hylättäväksi

Julkaisupäätös

Vertaisarvioitujen tekstien julkaisemista päättää asiantuntijalausuntojen perusteella AMAF-toimituskunta sarjan päätoimittajan johdolla. Tieto julkaisuehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, asiantuntijalausunnot sekä mahdolliset julkaisemisen edellytyksenä pidettävät muutosehdotukset toimitetaan kirjoittajille. Käsikirjoituksen työstäminen julkaisukelpoiseksi tapahtuu kirjoittajien ja AMAF-toimituskunnan yhteistyönä.

Arviointiprosessin dokumentointi

AMAF-sarjan toimituskunta dokumentoi arviointiprosessin tiedot Tieteellisten seurain valtuuskunnan vaatimusten mukaisesti:

Vertaisarvioitujen mutta hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan julkaisuehdotuksessa mainitut tekijöiden nimet ja käsikirjoituksen otsikko sekä arvioijien nimet. Julkaistujen käsikirjoitusten osalta tallennetaan vähintään tekijöiden julkaisuehdotus, arvioijien lähettämät lausunnot ja toimituksen tekijöille lähettämät julkaisemista koskevat päätökset. Tallennetut tiedot eivät ole julkisia, mutta AMAF-sarjan toimituskunta on sitoutunut tarvittaessa toimittamaan ne Tieteellisten seurain valtuuskunnalle ja Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle (lisätietoja: https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus/kayton-edellytykset).