Faktagranskningsprocessen

Beskrivning av faktagranskningsprocessen

Peer review-granskning tas i bruk

Tidningen SKAS, som utges av Sällskapet för medeltidsarkeologi i Finland, kommer att övergå till att publicera faktagranskade artiklar från och med nummer 1/2017. I praktiken kommer det första numret med faktagranskade texter att utkomma i slutet av år 2017. År 2017 kommer endast ett nummer att publiceras. I fortsättningen utkommer tidningen med två nummer per år.

Att erbjuda artiklar

Manuskript, som erbjuds till faktagranskning, bör sändas till tidningens redaktion (skas-lehti[AT]skas.fi) före följande datum:

 • årets första nummer 28.2. (OBS! År 2017: 30.7)
 • årets andra nummer 31.8.

De texter som skall publiceras i tidningen bör följa de råd för skribenter som finns här.

Faktagranskade texter
 • Alla i tidningen publicerade forskningsartiklar och texter som kan jämföras med dylika i original (jfr Finlands akademis publikationsmodell klass A) genomgår faktagranskning (peer-review).
 • Chefredaktörens spalt, aktuella granskningar, forksningsrapporter, kolumner, debattinlägg och texter jämförbara med dessa såsom artiklar, bokrecensioner etc. Behandlas av redaktionen och kan publiceras utan faktagranskning.
Bearbetning av de föreslagna texterna samt publikation
 • Texter som avses att publiceras behandlas av tidningens redaktion under ledning av chefredaktören. Tidningens redaktion gör en basevaluering av manuskriptets lämplighet för tidningens publikationsprogram och besluter om att starta faktagranskningsprocessen.
 • De faktagranskade texterna kan publiceras på basis av de expertutlåtanden som görs samt under ledning av tidningens chefredaktör.
 • Tidningens redaktion besluter även om utgivningen av andra texter än de som är faktagranskade.
 • Då en person som ingår i tidningens redaktion erbjuder en text att publiceras i tidningen SKAS, kan en faktagranskningsprocess startas och ett beslut om texternas publikation, på basis av expertutlåtandena, fattas av SMF:s ordförande, viceordförande eller chefredaktören för sällskapets skriftserie Archaeologia Medii Aevi.
Faktagranskningsprocessens tidtabell
 • Till artikelförslagets skribent meddelas om faktagranskningsprocessens inledande eller förslagets kasserande senast 30 dagar efter att deadline för följande nummers texter har utlysts, dvs. 31.3 eller 30.9.
 • Information om artikelförslagets godkännande eller kasserande, expertutlåtandena och möjliga förändringsförslag som föregår publicering meddelas till skribenterna senast efter två månader från att deadline för ifrågavarande nummer av tidningen utlysts, dvs. 30.4 eller 31.10.
 • Skribenterna bör sända de korrigerade texterna till tidningens redaktion senast tre månader efter att deadline för ifrågavarande nummer av tidningen utlysts, dvs. 31.5 eller 30.11.
 • Tidningarna utkommer ungefär fem månader efter att deadline för ifrågavarande nummer av tidningen utlysts.
Faktagranskare (referees)
 • Tidningens redaktion ber om utlåtanden om de första faktagranskning godkända artiklarnas vetenskapliga publikationsduglighet av minst två personer som tillkallats för faktagranskning.
 • Granskarna är personer utanför redaktionen och oavhängiga, disputerade forskare eller andra experter i förhållande till skribenten till det granskade manuskriptet.
 • En person, som är nära släkt med skribenten/skribenterna eller som verkar som hens/deras förman, underlydande eller handledare för arbetet eller som skrivit publikationer tillsammans med skribenten/skribenterna under de tre senaste åren kan inte verka som faktagranskare för ifrågavarande skribents/skribenters text.
 • Faktagranskningen sker i sin helhet anonymt (så kallad double-blind review).
 • Tidningens redaktion dokumenterar de uppgifter som uppkommer i faktagranskningsprocessen enligt de krav som de Vetenskapliga samfundens delegation anger:
  • Då det gäller de faktagranskade, men icke godkända, manuskripten sparas de i artikelförslagen nämnda skribenternas namn och manuskriptets titel samt granskarnas namn.
  • Då det gäller manuskript godkända för publicering sparas minst skribenternas artikelförslag, granskarnas utlåtanden och de beslut som sänts till skribenterna av redaktionen.

De sparade uppgifterna är inte offentliga, men tidningens redaktion förbinder sig till att vid behov ge uppgifterna till de Vetenskapliga samfundens delegation och Forskningsetiska delegationen (tilläggsuppgifter: https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus/kayton-edellytykset).

Vad granskas?
 • I processen granskar materialets omfattning, användningen av de teoretiska ramarna, forskningsresultatens pålitlighet och noggrannhet samt resultatens unika och nya värde i förhållande till tidigare forskning på det vis som är gängse inom forskningsgrenen.
 • Varje faktagranskare (referee) förevisar antingen att hela artikelförslaget skall kasseras eller godkännas som sådant eller med vissa ändringar.