Säännöt

Yhdistyksen säännöt

Hyväksytty yhdistyksen perustavassa kokouksessa 1.3.1990. Muutettu yhdistyksen kokouksissa 14.3.1995, 17.11.1995, 13.4.2016 ja 18.11.2016.

1§ Yhdistyksen nimi on Suomen keskiajan arkeologian seura – Sällskapet för medeltidsarkeologi i Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Turku.

2§ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää keskiajan ja uuden ajan arkeologian tutkimusta ja korkeakouluopetusta Suomessa.

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

  1. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa sekä järjestää kokous-, koulutus ja esitelmätilaisuuksia,
  2. tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja alaansa liittyvissä asioissa.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä toimintansa tukemiseksi. Yhdistys voi jakaa apurahoja tai muulla tavalla rahallisesti tukea keskiajan ja uuden ajan arkeologian tutkimusta Suomessa.

4§ Yhdistyksellä on jäseniä ja tutkijajäseniä. Jäseneksi voivat liittyä kaikki ne henkilöt, jotka haluavat edistää yhdistyksen tarkoitusperiä ja jotka hallitus jäseniksi hyväksyy. Tutkijajäseniksi yhdistyksen hallitus voi kutsua henkilöitä, jotka julkaisutoiminnallaan ovat edistäneet keskiajan tai uuden ajan arkeologian tutkimusta tai tuntemusta.

5§ Jäsen suorittaa yhdistykselle syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Jäsen, joka kahtena peräkkäisenä vuonna on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen, katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi yhdistyksestä sitä seuraavan vuoden alusta. Tutkijajäseniltä ei kanneta jäsenmaksua.

6§ Yhdistyksen toiminnasta vastaa hallitus. Siihen kuuluu syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kuusi muuta kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Jäsenistä on vuosittain kolme erovuorossa, ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan ja valitsee muut tarvittavat toimihenkilöt.

7§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun neljä hallituksen jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen tai sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

9§ Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilivuoden hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan syyskokouksessa kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt. Edellisen vuoden tilit on jätettävä tarkastettavaksi helmikuun aikana.

10§ Yhdistyksen päättävänä elimenä on yhdistyksen kokous. Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa hallituksen määräämänä päivänä.

11§ Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Esitetään hallituksen kertomus edellisen vuoden toiminnasta, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto.
  2. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
  3. Käsitellään muut kokoukselle tehdyt esitykset, jotka tulee jättää kirjallisina yhdistyksen hallitukselle kolme viikkoa ennen kokouspäivää.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Määrätään jäsenmaksujen suuruus seuraavaksi vuodeksi.
  2. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
  3. Valitaan hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen erovuorossa olevien jäsenten tilalle uudet jäsenet.
  4. Valitaan seuraavan toimikauden tilejä tarkastamaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt.
  5. Käsitellään muut kokoukselle tehdyt esitykset, jotka tulee jättää kirjallisina yhdistyksen hallitukselle kolme viikkoa ennen kokouspäivää.

12§ Kutsut yhdistyksen kokoukseen on toimitettava jäsenille vähintään kaksikymmentäkahdeksan (28) päivää ennen kokousta. Kutsut toimitetaan yhdistyksen internet-sivujen kautta ja sähköpostitse.

13§ Nämä säännöt voidaan muuttaa ja yhdistys purkaa jos niin päätetään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat luovutettava Suomen Muinaismuistoyhdistykselle käytettäväksi yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavaan toimintaan.