Ohjeita kirjoittajille

Yleiset ohjeet

Archaeologia Medii Aevi Finlandiae (AMAF)- sarjassa julkaistaan keskiajan ja uuden ajan arkeologian alaan liittyviä tieteellisiä monografioita, artikkelikokoelmia sekä väitöskirjoja. Sarjassa ilmestyy myös mm. Castella Maris Baltici -konferenssiin liittyviä julkaisuja, ja myös muiden konferenssijulkaisujen sisällyttäminen sarjaan on mahdollista. Sarjan julkaisukieliä ovat suomi, ruotsi, englanti ja saksa.

Kaikki AMAF-sarjassa julkaistavat kirjoitukset käyvät läpi vertaisarvioinnin (ks. erillinen kuvaus vertaisarviointiprosessista). Väitöskirjojen hyväksyminen julkaistavaksi perustuu yliopistojen asettamaan arviointiprosessiin ja väitöskirjasta annettuihin lausuntoihin. Väitöskirjoja ei varusteta TSV:n vertaisarviointitunnuksella. Muiden kuin väitöskirjojen osalta AMAF-sarjassa käytetään vertaisarviointina kahden asiantuntijan sokkoarviointia. Muut kuin väitöskirjat saavat onnistuneen arviointiprosessin jälkeen TSV:n vertaisarviointitunnuksen.

Sarjassa julkaistavaksi tarjottavat käsikirjoitukset toimitetaan AMAF-sarjan päätoimittajalle, jonka yhteystiedot löytyvät seuran verkkosivuilta http://www.skas.fi/etusivu/amaf-sarja/. Julkaistavaksi tarjotut tekstit käsittelee sarjan päätoimittaja yhdessä seuran hallituksen kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa alustavaa arviointia käsikirjoituksen sopivuudesta sarjan julkaisuohjelmaan ja päättämistä vertaisarviointiprosessin aloittamisesta. Julkaisuehdotuksen tekijälle ilmoitetaan vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä tai julkaisuehdotuksen hylkäämisestä. Kielteisessä tapauksessa käsikirjoitus palautetaan kirjoittajalle perusteiden kera.

Kustannussopimus ja julkaisun kustannusten jakaminen

Jokaisen sarjassa julkaistavaksi hyväksytyn teoksen osalta laaditaan erillinen kustannussopimus, jossa määritellään julkaisun rahoitusmalli sekä kustannusten jakautuminen Suomen keskiajan arkeologian seuran ja mahdollisten muiden rahoittajatahojen kesken. Kustannussopimuksessa määritellään myös mm. seuran oikeus teoksen uusintajulkaisuun sähköisessä muodossa ja sitä edeltävän mahdollisen embargo-ajan pituus sekä kirjoittajan/kirjoittajien oikeus teoksen tai sen osien sähköiseen rinnakkaisjulkaisemiseen sähköisissä julkaisuarkistoissa (esim. yliopistot) ja/tai avoimilla internetalustoilla (ResearchGate/Academia.edu jne).

Sarjan järjestysnumero, ISBN- / ISSN-numero ja TSV:n vertaisarviointitunnus

Sarjassa julkaistavaksi hyväksytylle käsikirjoitukselle annetaan sarjan oma järjestysnumero sekä ISBN- ja ISSN-numerot siinä vaiheessa, kun julkaisu on taitossa ja alustava julkaisuajankohta on tiedossa. Väitöskirjoja lukuun ottamatta sarjan julkaisut saavat vertaisarviointiprosessin läpi käytyään myös Tieteellisten seurain valtuuskunnan vertaisarviointitunnuksen, joka tulee liittää julkaisun sisäkanteen taittovaiheessa.

Sarjan järjestysnumeron ja vertaisarviointitunnuksen antamisesta sekä ISBN- ja ISSN-numeroiden hakemisesta vastaavat sarjan päätoimittaja ja seuran julkaisuvastaava.

Vastuu sarjan järjestysnumeron, ISBN- ja ISSN-numeroiden sekä vertaisarviointitunnuksen pyytämisestä ja liittämisestä julkaisuun on julkaisun kirjoittajalla/toimittajalla.

Julkaisun ulkoasua koskevat ohjeet

Sarjan julkaisut voivat olla kooltaan A4 tai B5. Julkaisun kokoa valittaessa ja taittotiedostoa valmisteltaessa on syytä ottaa huomioon mm. karttojen selkeys ja kuvituksen vaatima tila.

Kansien värityksestä ja ulkonäöstä päättää julkaisun kirjoittaja tai muu taitosta ja ulkoasusta vastaava henkilö. Kansilehdille on kuitenkin merkittävä seuraavat tiedot:

Etukansi:

 • Kirjoittajan/kirjoittajien tai toimittajan/toimittajien nimi
 • Alareunaan sarjan nimi kokonaisena (Archaeologia Medii Aevi Finlandiae) sekä järjestysnumero roomalaisin numeroin

Takakansi:

 • Lyhyt kuvaus kirjan sisällöstä
 • ISBN-koodi

Selkämys:

 • Kirjoittajan sukunimi
 • Kirjan nimi
 • Sarjan nimi lyhennettynä (AMAF) sekä järjestysnumero roomalaisin numeroin

Sisäkansi:

 • Yläreunaan sarjan nimi kokonaisena (Archaeologia Medii Aevi Finlandiae) sekä järjestysnumero roomalaisin numeroin
 • Kirjoittajan/kirjoittajien tai toimittajan/toimittajien nimi
 • Kirjan nimi
 • Alareunaan kustannuspaikka (Turku) ja vuosi

Sisäkannen kääntöpuolella ilmoitetaan kirjan kustantaja(t), sarjan toimituskunta (tiedot sarjan päätoimittajalta), ko. julkaisun mahdolliset toimittajat, kielentarkastaja ja taittaja. Lisäksi ilmoitetaan julkaisun ISBN- ja ISSN-numero, painopaikka ja tekijänoikeustiedot (copyright, ©).

Kirjoitusohjeet

Koska sarjassa julkaistaan eri tyyppisiä tutkimuksia, ei sarjalle ole laadittu yksityiskohtaista, kaikkiin julkaistaviin käsikirjoituksiin sovellettavaa kirjoitusohjetta. Tarvittaessa tarkempia ohjeita esimerkiksi käytettävään viittausjärjestelmään ja lähdeluettelon laadintaan voi pyytää sarjan päätoimittajalta tai seuran julkaisuvastaavalta.

Erityisesti artikkelikokoelmien ja vastaavien kohdalla on syytä kiinnittää huomiota siihen, että viittausjärjestelmän käyttö on yhdenmukaista läpi julkaisun, ts. kaikissa julkaisun sisältämissä artikkeleissa/teksteissä käytetään alaviitteitä, loppuviitteitä TAI tekstin sisäisiä viitteitä.

Julkaisun kirjoittaja(t) ja toimittaja(t) ovat vastuussa siitä, että heillä on oikeus julkaista käsikirjoitusten oheismateriaalina olevat kuvat ja kaaviot ja että niihin on aina liitetty asianmukaisesti tieto alkuperästä (esim. säilyttävä arkisto/laatija/kuvaaja/piirtäjä).

Julkaisuihin suositellaan liitettäväksi henkilö- ja paikannimihakemistot. Kaikki julkaisun tekstiosioissa, oheismateriaaleissa tai lähdeviitteissä ja -luetteloissa käytetyt lyhenteet on selitettävä joko erillisessä liitteessä (tekstiosiossa ja oheismateriaaleissa käytetyt lyhenteet) tai lähdeluettelossa.