Vertaisarviointiprosessi

Julkaisu- ja vertaisarviointiprosessin kuvaus

Vertaisarviointiprosessin käyttöönotto

Suomen keskiajan arkeologian seuran julkaisema SKAS-lehti siirtyy julkaisemaan vertaisarvioituja artikkeleita numerosta 1/2017 alkaen. Käytännössä ensimmäinen vertaisarvioituja artikkeleita sisältävä lehti ilmestyy loppuvuodesta 2017. Vuonna 2017 tullaan julkaisemaan vain yksi numero. Jatkossa lehti tulee ilmestymään kaksi kertaa vuodessa.

Julkaisuehdotusten toimittaminen

Vertaisarvioitaviksi tarjottavat käsikirjoitukset on toimitettava lehden toimitukseen (skas-lehti[AT]skas.fi) seuraaviin määräaikoihin mennessä:

 • vuoden ensimmäinen numero 28.2. (HUOM! Vuonna 2017 30.7.)
 • vuoden toinen numero 31.8.

Lehdessä julkaistavaksi toimitettavia tekstejä laadittaessa on kaikilta osin noudatettava erillisiä kirjoitusohjeita.

Vertaisarvioitavat julkaisut
 • Kaikki lehdessä julkaistavat tutkimusartikkelit ja niihin verrattavissa olevat alkuperäisartikkelit (vrt. Suomen akatemian julkaisuluettelomallin luokka A) käyvät läpi vertaisarvioinnin.
 • Pääkirjoitukset, ajankohtaiskatsaukset, tutkimusraportit, kolumnit, mielipidekirjoitukset ja niihin verrattavissa olevat artikkelit, kirja-arvostelut jne. käsitellään toimituksen sisäisesti ja voidaan julkaista ilman vertaisarviointia.
Julkaisuehdotusten käsittely ja julkaisemisesta päättäminen
 • Julkaistavaksi tarjotut tekstit käsittelee lehden toimitus päätoimittajan johdolla. Lehden toimitus myös suorittaa alustavan arvioinnin käsikirjoituksen sopivuudesta lehden julkaisuohjelmaan ja päättää vertaisarviointiprosessin aloittamisesta.
 • Vertaisarvioitujen tekstien julkaisemista päättää asiantuntijalausuntojen perusteella lehden toimitus päätoimittajan johdolla.
 • Lehden toimitus päättää myös muiden kuin vertaisarviointiin menevien tekstien julkaisemisesta.
 • Lehden toimitukseen kuuluvan henkilön tarjotessa tekstiä julkaistavaksi SKAS-lehteen, vertaisarviointiprosessin aloittamisesta ja tekstien julkaisemisesta päättää asiantuntijalausuntojen perusteella Suomen keskiajan arkeologian seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai seuran julkaiseman Archaeologia Medii Aevi -sarjan päätoimittaja
Vertaisarviointiprosessin aikataulu
 • Julkaisuehdotuksen tekijälle ilmoitetaan vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä tai julkaisuehdotuksen hylkäämisestä viimeistään 30 päivän kuluessa seuraavaan numeroon tarkoitettujen tekstien määräajan päättymisestä, eli 31.3. tai 30.9.
 • Tieto julkaisuehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä, asiantuntijalausunnot sekä mahdolliset julkaisemisen edellytyksenä pidettävät muutosehdotukset toimitetaan kirjoittajille viimeistään kahden kuukauden kuluttua kyseiseen numeroon tarkoitettujen tekstien määräajan päättymisestä, eli 30.4. tai 31.10.
 • Kirjoittajien on toimitettava korjatut tekstit lehden toimitukseen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua kyseiseen numeroon tarkoitettujen tekstien määräajan päättymisestä, eli 31.5. tai 30.11.
 • Lehdet ilmestyvät noin viiden kuukauden kuluttua tekstien jättämisen määräajan päättymisestä.
Vertaisarvioijat
 • Lehden toimitus pyytää lausunnot vertaisarviointiprosessiin hyväksytyn käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta henkilöltä.
 • Arvioijat ovat toimituksen ulkopuolisia ja suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita tieteenalan asiantuntijoita.
 • Arvioijana ei voi toimia henkilö, joka on käsikirjoituksen kirjoittajan/kirjoittajien lähisukulainen tai joka toimii kirjoittajan/kirjoittajien esimiehenä, alaisena tai työn ohjaajana tai jolla on ollut yhteisiä julkaisuja kirjoittajan/kirjoittajien kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana.
 • Vertaisarviointi suoritetaan kokonaisuudessaan anonyymisti (ns. double-blind review).
 • Lehden toimitus dokumentoi arviointiprosessin tiedot Tieteellisten seurain valtuuskunnan vaatimusten mukaisesti:
  • Vertaisarvioitujen mutta hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan julkaisuehdotuksessa mainitut tekijöiden nimet ja käsikirjoituksen otsikko sekä arvioijien nimet.
  • Julkaistujen käsikirjoitusten osalta tallennetaan vähintään tekijöiden julkaisuehdotus, arvioijien lähettämät lausunnot ja toimituksen tekijöille lähettämät julkaisemista koskevat päätökset.

Tallennetut tiedot eivät ole julkisia, mutta lehden toimitus on sitoutunut tarvittaessa toimittamaan ne Tieteellisten seurain valtuuskunnalle ja Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle (lisätietoja: https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus/kayton-edellytykset).

Mitä arvioidaan?
 • Prosessissa arvioidaan aineiston kattavuutta, teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta, sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan tutkimukseen tieteenalalle ominaisella tavalla.
 • Kukin arvioija esittää joko julkaisuehdotuksen hylkäämistä tai sen hyväksymistä sellaisenaan tai määrätyin muutoksin.